ප්‍රතිපත්ති

ඉදිරි දශකය සඳහා ජාතික බලශක්තති විභවයන්, ක්‍රමෝපායයන් හා මාර්ග සිතියම භාගතකිරීම්
ශ්‍රී ලංකාවේ ජල සම්පත් ප්‍රතිපත්තිය භාගතකිරීම්