පුරප්පාඩු

අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ) තනතුර සඳහා නිලධාරියෙකු පත් කිරිම භාගතකිරීම්