பொதுமக்கள் குறைகள், புகார்கள் மற்றும் கருத்துகள்

உங்கள் கருத்து உங்களுக்கு சிறப்பாக சேவை செய்ய எங்களுக்கு உதவும்.

மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம்
பிரதம அமைச்சர் அலுவலகம்
58, சேர் ஏர்னஸ்ட் த சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 07.
தொலைபேசி:  (+94) 117 481 514