වැඩ වර්ජන වෙනුවට ජනතා අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමට මුල් තැන දුන් උතුරේ රජයේ සේවකයින්ට ප්‍රනාමය... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා...

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ, උතුරු පළාතේ පළාත් පාලන ආයතනවල සේවකයන් ස්ථිර කිරීමේ 2024.07.12 දින යාපනය පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැති උත්සව අවස්ථාවට එක්වෙමිනි.

යාපනය පුස්තකාලයට පොත් ලබාදීමක්ද මෙහිදී සිදුවිය.

මෙහිදී අදහස් දැක් වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා -

"අපේ ජීවිත කාලය තුළ ප MORE >>

Prime Minister applauds the efforts of Jaffna farmers.. - Prime Minister Dinesh Gunawardena

Farmers are not government workers, but can we put a price to their immeasurable service - Prime Minister Dinesh Gunawardena

Jaffna District Coordinating Committee meeting was held today (12.07.2024) at the Jaffna Divisional Secretariat Office under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena. Distribution of rice and egg incubators for the low income families was also done while the Prime Minister was there.

The Prime Minister addressing the audience commented -

"This government is dedicated to improving the living conditions of the Jaffna Peninsula. In order to increase the living conditions, we have embarked on an increase in most of the expenditure needed by the departments, and also  MORE >>

Prime Minister at the Land Deed presentation to historical Thuparama Temple in Anuradhapura

The donation of Subasinghe Walawwa and the land in Anuradhapura for future development activities of Thuparamaya to the Buddhasasana Fund, by offering a Pooja deed to Most Venerable Pallegama Hemarathana Thera, chief Incumbent of Atamasthana and Chief Sanghanayaka of Nuwarakalaviya, was held under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena, Chairman of the Board of Governors of the Buddhasasana Fund, on 11.07.2024, at Maha Viharaya, Anuradhapura.

A group including Maha Sangha, State Minister Shehan Semasinghe, MPs S.M. Chandrasena, Yadamini Gunawardena, Secretary to the Ministry of Public Administration Pradeep Yasaratne, and Anuradhapura District Secretary Janaka Jayasundara participated in this event.

 MORE >>

No local government institution will be allowed to collapse. - Prime Minister Dinesh Gunawardena

The Prime Minister made these comments at the occasion of giving permanent appointments to employees of local government institutions in the North Central Province held at the Anuradhapura Town Hall on 11.07.2024.

The Prime Minister mentioned that -

The permanent status of a service will be granted after a long period of time. In some instances it is never granted. We have faced both those experiences. There are leaders of provincial councils and local government institutions in this process. For these children, receiving the permanent post is a great pleasure and creates stability in life. You can enjoy it till your retirement. Afterwards, to the family members as the same rules prevailing today. It must be sa MORE >>

The government intervenes in local government institutions with low revenue income... - Prime Minister Dinesh Gunawardena

The Prime Minister mentioned this today (2024.07.11) at the occasion of presenting permanent appointment letters to employees of local government institutions in the Central Province, which was held at Karaliya Hall, Kandy.

The Prime Minister stated that -

Central Province is the heart of our country. Kandy has been preserved as a city that can show the identity of the country to the world. President Ranil Wickremesinghe, who is working with special interest in transforming it into a more regular and progressive one, has prepared plans to turn Kandy into a developed city and a center of world heritage. With the responsibilities and posts assigned to you today, the ambition of making Kandy a developed city requi MORE >>

Chinese scientists study CKDu

Chinese scientists have conducted a study on Chronic Kidney Disease of Unknown Etiology (CKDu) in Sri Lanka in collaboration with a team of local scientists. The team of scientists who conducted the study called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees on Wednesday (July 10) and said the final report of the study will be submitted shortly.

Chinese government, in addition to assist the research, extended a grant for a water purification project in CKDu affected districts in Sri Lanka.

The Prime Minister thanked China for the grant extended for water purification and research on water-borne diseases in Sri Lanka, which was initiated when he was the Minister of Water Supply.

Prof. Mi MORE >>

High Level Official Delegation from the National Centre for Good Governance (NCGG) of India Visits Sri Lanka to Strengthen Bilateral Cooperation (7th July to 9th July, 2024)

A high-level official delegation, led by Shri V. Srinivas, IAS, Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Administrative Reforms & Public Grievances (DARPG), Government of India, and Director General of the National Centre for Good Governance (NCGG), successfully concluded an official mission to Sri Lanka from July 07th to 09th July 2024. The mission, marked by productive deliberations and strategic meetings, has paved the way for enhanced bilateral cooperation and capacity building support for Senior Public Officials.

The distinguished delegation included Shri NBS Rajput, Joint Secretary, DARPG; Dr. A.P. Singh, Associate Professor, NCGG; Ms. Presca Mathew, Chief Administrative Officer, N MORE >>

New Zealand Speaker praises Sri Lanka’s economic recovery

Speaker looking at a photograph taken in 1958 when New Zealand Prime Minister Walter Nash and then Minister of Agriculture and Food Philip Gunawardena at the opening of the National Milk Board.

Speaker of the New Zealand Parliament Rt. Hon. Gerry Brownlee M. P. called on Prime Minister Hon Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today. (July 10)

The Prime Minister, referring to longstanding friendship between the two countries, called for increase in bilateral economic cooperation between New Zealand and Sri Lanka and also enhancing support under the Colombo Plan.

He recalled that the two countries share a proud record of early introduction of universal franchise, New Zealand in 1893 and Sri Lanka MORE >>

Today we are able to open the doors that were closed by the world... - Prime Minister Dinesh Gunawardena

There was a time when the world did not accept us...

The Prime Minister made these comments on 08.07.2024 while attending the commencement of construction of the three-storied building of Maharagama Vidyakara Vidyalaya.

An amount of 25 million of provisions of Western Provincial Council and Prime Minister’s decentralized funds have been allocated for the construction of this building.

The Prime Minister speaking at the event commented that -

"Maharagama Vidyakara Vidyalaya, which is one of the best and the only leading girls’ school in this area, sees its students developing with various abilities and talents. In the examinations and competitions, they show excellence i MORE >>

Hamilton Canal for public transport and tourism while preserving environmental importance...

In the past, Dutch rulers created the Hamilton Canal from the North Western Province to the Kelani River in the Western Province and used it for trade and many other transport purposes.

On the request of State Minister Ashoka Priyantha to repair and clean the Holland Canal, Prime Minister Dinesh Gunawardena has provided allocations of twenty million under the Ministry of Public Administration for the initiation.

The project includes public passenger transport, tourism industry, intermediate ferry, food restaurants, and leisure facilities.

The Provincial Council, local government institutions in areas related to the canal will be involved for the development of these projects.

At t MORE >>

Your appointment confirmed amid challenges... - Prime Minister Dinesh Gunawardena

Many teachers were given appointments last week even when some said not to give them...

The Prime Minister mentioned this today (2024.07.08) at the appointment of 800 local government employees in the North West Province held at the Naththandiya City Hall.

The Prime Minister said,–

‟The living conditions of the working people are different. You have constantly requested us to resolve the issues with the efforts of the working people to improve their rights. You have worked in the contract basis for a while and extended it continuously to give you this proud day.

This problem came up during our discussion before the President’s first budget. We have worked to extend the  MORE >>

The country should move towards a situation where everyone’s demands can be fulfilled in the upcoming budget... - Prime Minister Dinesh Gunawardena

People’s support is needed to make success on the steps that have been taken in that regard...

The Prime Minister made these comments today (07.07.2024) participating in the occasion of declaring open the new building of Hanwella Philip Gunawardena Community Hall.

The Prime Minister speaking at the event stated that -

"We build buildings and vest them in the public. There should also be a plan to make use of the buildings. When schools close at two thirty in the afternoon they are reopened in the next morning. How many such buildings are available? That is why the government decided to use these buildings to provide various vocational training to children who leave school after completing t MORE >>

Heartiest congratulations to the Britain’s new Prime Minister

Hon Keir Starmer Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

It is with great pleasure that I offer you my heartiest congratulations on the landslide victory as Leader of the Labour Party at the British Parliamentary elections and your assumption of office as the Prime Minister.

Whilst welcoming as Prime Minister forming a strong stable Government under your leadership to deliver wishes of the people, Sri Lanka is committed to further strengthening deep bilateral friendly relations with Britain.

Please accept honorable Prime Minister, the assuarance of my highest consideration.

Dinesh Gunawardena (MP)
Prime Minister
Democratic Socialis MORE >>

The closing ceremony of the Official Language Week held under the patronage of Prime Minister....

The Official Languages Day ceremony was held today (05.07.2024) at Colombo (SLIDA) under the patronage of Prime Minister and the Minister of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government Dinesh Gunawardena.

The week starting from 01st of July every year is named as the Official Language Week and in line with the Official Language Week, the National Language Division of the Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government, the Department of Official Languages, the Official Language Commission and the National Institute of Language Education and Training, together implemented a number of programmes on the island wide level.

A group including MORE >>

UNDP Resident Representative Azusa Kubota presents the findings of STRIDE to the Prime Minister

United Nations Development Programme (UNDP) Resident Representative in Sri Lanka Ms Azusa Kubota met with Prime Minister Dinesh Gunawardena today (01.07.2024) at the Temple Trees premises. Findings and Preliminary Recommendations of Strengthening Transformation, Reconciliation and Inclusive Democratic Engagement (STRIDE) programme was presented to the Prime Minister at this occasion. STRIDE is a multi-stakeholder initiative, funded by the EU to promote dialogue between communities and local governments by improving access and quality of services at the local level. Their national symposium titled ’Catalyzing change- Making Local Governance Future Fit’ held during 10-11 June 2024 summation was presented as a report and discussed  MORE >>

We have laid the foundation for the economy to move forward. - Prime Minister Dinesh Gunawardena

We must protect the cooperative which was a hope for the economy.

Japan signed agreements to resume all suspended projects in Sri Lanka.

The Prime Minister made these comments while attending the ceremony held at Arangala Sanasa Hall on 30.06.2024 to distribute egg incubators received by the Prime Minister’s Office from the government of China and Nescafe machines from the decentralized fund to societies in Kaduwela electorate.

The Prime Minister further stated that -

"All of you have made a great commitment in the crisis that the country has faced. There are still people who remember the Second World War. I have heard about that time. We have spent many months living by eating B MORE >>

Message of Condolences

I express my deepest condolences on the demise of R. Sampanthan (MP) who is a mature and experienced politician.

He entered the Parliament representing the Tamil United Liberation Front and his mature profile as a former opposition leader and a prudent public representative is of the highest value.

Being a central and decisive factor in Tamil national politics, he directly stood for the ideology of his faction as a leader of the Tamil National Alliance and as a common leader of the Tamil people.

He had an excellent understanding on parliamentary proceedings. There are many concepts that he has socialized for decades.

Regardless of the different ideologies between us, I remember wit MORE >>