චක්‍රලේඛ

උද්ගත වී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය නිසා පීඩාවට පත්වූ පවුල්වලට සහ නිරෝධායනයට යොමු කළ පවුල්වලට සහන සැලසීම - PTF/03/2020(VII) භාගතකිරීම්
PTF/03/2020(vi) - උද්ගත වී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය නිසා පීඩාවට පත් වූ පවුල්වලට සහ නිරෝධායනයට යොමු කළ පවුල්වලට සහන සැලසීම භාගතකිරීම්
කොවිඩ් - 19 ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය නිසා බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට රු.5000/-ක දීමනාවක් ගෙවීම භාගතකිරීම්
’ගම සමඟ පිළිසඳරක් තුළින් වැඩ සමඟ යළි ගමට - 2021 අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම’ ජාතික සම්බන්ධීකරණ අනුකමිටු හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ අනුකමිටු රැස්වීම් භාගතකිරීම්
“ගම සමඟ පිළිසඳරක් තුළින් වැඩ සමඟ යළි ගමට” – 2021 අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම ජාතික සම්බන්ධීකරණ අනු කමිටු භාගතකිරීම්
ගම සමඟ පිළිසඳරක් තුළින් වැඩ සමඟ යළි ගමට – 2021 අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ අනු කමිටු භාගතකිරීම්
උද්ගත වී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය නිසා සමාජ ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන යටතේ පොරොත්තු ලේඛනගත කර ඇති ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රු.5000/-ක දීමනාවක් ගෙවීම - PTF/03/2020(V) භාගතකිරීම්
ගෘහ ආර්ථිකය සහ පෝෂණය වැඩිදියුණු කර පවුල් ඒකක සවිබල ගැන්වීමේ ජාතික වැඩසටහන භාගතකිරීම්
ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නඟාසිටුවීමේ ජාතික වැඩසටහන - අමාත්‍යාංශ සංවර්ධන යෝජනා / ප්‍රගති සමාලෝචන පත්‍රිකාව භාගතකිරීම්
ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නගාසිටුවීමේ ජාතික වැඩසටහන භාගතකිරීම්